ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

******************************

              ตามที่ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง (รหัส ๒๐๖) และกลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รหัส ๒๐๗) แล้วนั้น

                บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพ พนมไพร โดยได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 >>>Download<<<