งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 1. นายกิตติพงศ์           ทรัพย์มูล            หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 2. นายศรีอุบล             ใจเพียร               ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 3. นางอินทิรา              สีสัน                   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 4. นายธวัชชัย             คำอ้วน                เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน
 7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา  โดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย