งานพัสดุ

 1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ. 2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ. 2560         
 3. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง กับ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

งานพัสดุ

 1. นายพินิจ               ทิพนัส                 หัวหน้างานพัสดุ
 2. นายศรเพชร           รังชัย                  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 3. นายฐิติ                 สันติทวีฤกษ์         ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (ดูแลรถตู้ ฮบ 7039 กรุงเทพมหานคร)
 4. นายมงคล              แผลงศาสตรา     ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (ดูแลรถขาว กข 4598 ร้อยเอ็ด)
 5. นายพัฒนกฤษณ์    นามคำมี              ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (ดูแลรถทอง บบ 5088 ร้อยเอ็ด)
 6. นายเอกชัย            ไขคำ                  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (ดูแลรถหกล้อ 40 – 0199 ร้อยเอ็ด)
 7. นางสาวจิราภรณ์    ขาวสอาด             เจ้าหน้าที่งานพัสดุ                      
 8. นายอาทิตย์           สพลาภ                เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 9. นายสุริโย              ยุซิ                       พนักงานขับรถ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ  การซื้อ  การจ้าง  การควบคุม การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย