งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

 1. นางอินทิรา             สีสัน                   หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 2. นางนิ่มนวล            นาสินพร้อม          ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะ)
 3. นางสุจิตรา             หนองนก              เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล  จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระ  เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
 2. วางแผน  ดำเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กร  ชุมชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่องานการค้า รับจัดทำ  รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์      
 3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดทำทะเบียนผลิตผล  และจำหน่ายผลิตผล
 4. กำกับ  ติดตาม  และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้า  และธุรกิจที่อยู่  ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
 5. รวบรวมข้อมูล  สถิติต่าง ๆ  รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย