งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์       

  1. นางสาวเกศสุดา     วิเศษวงษา           หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  2. นายมงคล              ศิริโสม                 ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  3. นายวิชชุภัทร์         พันธวงศ์               เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้           

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป              
  2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายในภายนอก  สถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น   
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่นส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ  สื่อมวลชน  และประชาชน  เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย