งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

1. คำสั่ง

2. ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

3. คำสั้งเเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2560

4. รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2560

5. การดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ที่ผ่านการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ           

    ปีการศึกษา 2561

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  (5 ส.ค. 63)

7. โครงการประกวดแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  (14 ส.ค.63)

8. โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 (20 ส.ค. 63)  

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ  พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ประจำปีการศึกษา 2564
      ในรูปแบบออนไลน์

11. โครงการประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2565

13. โครงการประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนธุรกิจ พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566