งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 1. นายรัฐภูมิ             สายรัตน์              หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 2. นางสาววรัญญา     เชื้อวังคำ             ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร)
 3. นายฐิติ                 สันติทวีฤกษ์        ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (โรงเรียนคุณธรรม)
 4. นางสาวศิริธร         บรรเทา               ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ลูกเสือวิสามัญ)
 5. นายศรเพชร          รังชัย                   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (กีฬา และครูที่ปรึกษา อวท.)
 6. นายกิตติพงศ์         ทรัพย์มูล             ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (เศรษฐกิจพอเพียง)
 7.  นางสาวพรทิพย์     คำภาศ               ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
 8. นางสาวนฤมล         สอนมาลา           เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา              

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ  ขึ้นในสถานศึกษา  เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่าง ๆ  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย