แบบฟอร์มวิทยาลัย

 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 

 1. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
 2. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับครู-เจ้าน้าที่ ผู้ใช้งานทั่วไป
 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
 4. USER เข้าใช้งานระบบเครือข่าย 2561
 5. คู่มือ ID PLAND
 6. คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC
 7. คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับนักเรียน นักศึกษา  
 8. รายงานการกรอกข้อมูล V-cop (User+Pass) ปวส.1 ปีการศึกษา 2561ปวส.1 ปีการศึกษา 256   
 9. แบบฟอร์มโครงการ
 10. แบบขออนุมัติโครงการ
 11. แบบฟอร์มรูปเล่มโครงการ
 12. ปฎิทินสำหรับครูผู้สอนรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561
 13. แบบฟอร์มใบสอนแทน
 14. แบบฟอร์มบึนทึกหลังการสอน
 15. แบบฟอร์มบันทึกการค้นหาปัญหา
 16. แบบฟอร์มเอกสารรูปเลม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 17. แบบเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 2561
 18. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 19. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 มาตรฐาน 4 ด้าน 10 ประเด็น 25 ตัวบ่งชี้
 20. แบบฟอร์มแผนการฝึกงานอาชีพตลอดหลักสูตร บริษัท เนตรออโต้ เซอร์วิล จำกัด
 21. แผนการฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร บริษัท เนตรออโต้ เซอร์วิล จำกัด
 22. แบบฟอร์มขออนุญาตส่งโครงการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 23. แบบฟอร์มขออนุญาตส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 24. แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 25. แบบฟอร์มโครงการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 26. แบบฟอร์มใบปะหน้ารายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
 27. แบบฟอร์มปกแผนการสอน
 28. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 29. ใบสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
 30. วิธีการเข้าใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์ บนโทรศัพท์มือถือ
 31. วิธีการเข้าใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 32. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2565
 33. แบบฟอร์มปฏิทิน - ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565
 34. ขออนุญาตนำนักเรียน นักศึกษา ที่ติดกิจกรรมพัฒนาแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 35. ขออนุญาตรายงานผลการแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 36. แบบเสนอคุณลักษณะ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565