งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 1. นายพิชิต               สพลาภ           หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 2. นายพัฒนกฤษณ์    นามคำมี          ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 3. นางสาวประภาศรี   ทองมูล            ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. นางสาวรัตนา         จันใด              เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำ  รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  
 5. ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 6. จัดหา  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมาย  และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 8. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 11. รวบรวม  และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 12. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 13. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 14. ดูแล บำรุงรักษา  แลรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย