งานสื่อการเรียนการสอน

งานสื่อการเรียนการสอน

 1. นายมงคล              ศิริโสม                   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 2. นายพิชิต               สพลาภ                  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 3. นางสาวเกศสุดา     วิเศษวงษา             ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 4. นายอาทิตย์           สพลาภ                  เจ้าหน้าที่งานผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน                                           

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. วางแผนจัดหา  จัดทำ  การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการรู้
 2. จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
 4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย