งานการเงิน

งานการเงิน

 1. นางสาวประภาศรี     ทองมูล                หัวหน้างานการเงิน
 2. นางนิ่มนวล            นาสินพร้อม           ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
 3. นางสาวศิริวรรณ       พนมพรม              เจ้าหน้าที่งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ดำเนินการด้านการเงิน  การเบิกเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำฝากเงิน  การนำเงินส่งคลัง  การถอนเงิน  และการโอนเงิน  ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบ
 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 5. ให้คำแนะนำ  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย  ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 6. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย