ข้อมูล 9 ประการ

   

งานศูนย์ข้อมูลสารสเทศ ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ปีการศึกษา 2563

 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 3. ข้อมูลบุคลากร
 4. ข้อมูลงบประมาณ
 5. ข้อมูลหลักสูตร
 6. ข้อมูลครุภัณฑ์
 7. ข้อมูลอาคารสถานที่
 8. ข้อมูลสถานประกอบการ
 9. ข้อมูลสภาพชุมชนและสังคม

ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ปีการศึกษา 2564

 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 3. ข้อมูลบุคลากร
 4. ข้อมูลงบประมาณ
 5. ข้อมูลหลักสูตร
 6. ข้อมูลครุภัณฑ์
 7. ข้อมูลอาคารสถานที่
 8. ข้อมูลสถานประกอบการ
 9. ข้อมูลสภาพชุมชนและสังคม

ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ปีการศึกษา 2565

 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 3. ข้อมูลบุคลากร
 4. ข้อมูลงบประมาณ
 5. ข้อมูลหลักสูตร
 6. ข้อมูลครุภัณฑ์
 7. ข้อมูลอาคารสถานที่
 8. ข้อมูลสถานประกอบการ
 9. ข้อมูลสภาพชุมชนและสังคม