งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  1. นายพิชิต               สพลาภ                 หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  2. นายมงคล              ศิริโสม                 ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  3. นายธวัชชัย             คำอ้วน                เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน  การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา  การบริหาร  และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงาน                          ทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย