งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 1. นางสาวศิริธร          บรรเทา                หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 2. นางสาวพรทิพย์        คำภาศ               ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 3. นางสาวจิราภรณ์     ขาวสอาด             เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่นร้านอาหาร  น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิ              ลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน  นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
 4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ  ทั้งการป้องกันและรักษา
 5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูและการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย