เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน

เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 1. รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 2. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2562
 3. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤษจิกายน 2562
 4. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2562
 5. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2563
 6. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 7. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2563
 8. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2563
 9. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2563
 10. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2563
 11. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฏาคม 2563
 12. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2563
 13. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2563
 14. รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 15. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2563
 16. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2563
 17. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2563
 18. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2564
 19. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 20. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2564
 21. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2564
 22. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2564
 23. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2564
 24. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฏาคม 2564
 25. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2564
 26. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2564
 27. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง
 28. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2564
 29. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2564
 30. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2564
 31. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2565
 32. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 33. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2565
 34. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2565
 35. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2565
 36. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2565
 37. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฎาคม 2565
 38. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2565
 39. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2565
 40. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง-ประจำเดือนกันยายน 2565
 41. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2565
 42. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2565
 43. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2565
 44. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2566
 45. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 46. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2566
 47. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2566
 48. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2566
 49. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2566
 50. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฏาคม 2566
 51. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2566
 52. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2566
 53. การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง-ประจำเดือนกันยายน 2566