เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน

เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 1. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2560
 2. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 3. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2560
 4. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2560
 5. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2560
 6. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2560
 7. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฎาคม 2560
 8. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2560
 9. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2560
 10. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2560
 11. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2560
 12. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2560
 13. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2561
 14. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 15. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2561
 16. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2561
 17. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2561
 18. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2561
 19. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฎาคม 2561
 20. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2561
 21. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2561
 22. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2561
 23. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2561
 24. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2561
 25. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2562
 26. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 27. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2562
 28. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2562
 29. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2562
 30. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2562
 31. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฎาคม 2562
 32. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2562
 33. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2562
 34. รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 35. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2562
 36. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤษจิกายน 2562
 37. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2562
 38. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2563
 39. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 40. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2563
 41. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2563
 42. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2563
 43. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2563
 44. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฏาคม 2563
 45. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2563
 46. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2563
 47. รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 48. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2563
 49. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2563
 50. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2563
 51. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2564
 52. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 53. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2564
 54. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2564
 55. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2564
 56. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2564
 57. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฏาคม 2564
 58. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2564
 59. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2564
 60. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง
 61. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2564
 62. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2564
 63. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2564
 64. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2565
 65. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 66. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2565
 67. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2565
 68. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2565
 69. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2565
 70. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฎาคม 2565
 71. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2565
 72. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2565
 73. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง-ประจำเดือนกันยายน 2565
 74. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2565
 75. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2565
 76. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2565