งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

  1. นายฐิติ                 สันติทวีฤกษ์          หัวหน้างานความร่วมมือ
  2. นายชินกฤต          ตะภา                    ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
  3. นายอมรเทพ         มูลสูตร์                 ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
  4. นายเจษฎา           ภูแผลง                 เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

      

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย