งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ               

 1. นายมงคล               แผลงศาสตรา      หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 2. นางนิ่มนวล            นาสินพร้อม           ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 3. นางสุจิตรา             หนองนก              เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบาย และภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชา  ที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
 3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
 4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของ แผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา  จัดซื้อจัดจ้าง
 5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
 6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย