งานทะเบียน

งานทะเบียน  วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 1. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กำหนดการลงทะเบียน นักศึกษาระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 2. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียน (ฤดูฝน)  ปีการศึกษา 2561 
 3. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กำหนดการปิด ภาคเรียน 1 และเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 งานทะเบียน

 1. นายอภิวิชญ์            คำอุ่น                      หัวหน้างานทะเบียน
 2. นางอินทิรา             สีสัน                        ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
 3. นางสาวกรรณิการ์     อุทธา                      เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ    
 3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลังกำหนด  การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน  นักศึกษา                                                   
 6.  ตรวจสอบรายชื่อ  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ  การสอบแก้ตัว  การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
 7. ประสานกับงานวัดผลและประเมิน  จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ ( PR ) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค  ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
 9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ  ของนักเรียน  นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น  การลาออก  การพักการเรียน  การโอน  ย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
 11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
 12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
 13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 15. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 16. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย