งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

 1. นางสาวทิพาพร  ประสมศรี               หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 2. นางสาวประภาศรี  ทองมูล                ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 3. นางสาววาสนา  ไพรอุตม์                  ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 4. นางสาวกัศมาภรณ์  กาฬวันนา           เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
 5. นางสาวศิริวรรณ  พนมพรม               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 2. จัดทำร่าง  หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 4. เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
 5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  คำชี้แจง  ประกาศให้บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษา
 6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากร  นักเรียน  และนักศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย