งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

 1. นายศรีอุบล              ใจเพียร                    หัวหน้างานอาคารสถานที่
 2. นายศรเพชร             รังชัย                       ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 3. นายพัฒนกฤษณ์       นามคำมี                  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่     
 4. นางสาวกรรณิการ์     อุทธา                       เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 5. นายสำรวย               วระหะสังข์                นักการภารโรง
 6. นายทวี                    วงละคร                    นักการภารโรง
 7. นายสมศักดิ์             โสระสา                    ยามรักษาการณ์
 8. นายอรรถพล            อัฒจักร์                    ยามรักษาการณ์
 9. นางจิณตนาพร         บุญพิมพ์                   แม่บ้าน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา                                                                                          
 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
 4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
 5. ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย