งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

 1. นางสาววรัญญา        เชื้อวังคำ             หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 2. นายเอกชัย             ไขคำ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 3. นายธวัชชัย             คำอ้วน                เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
 2. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
 3. ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน  นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 4. ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษา  ในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียนการโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
 5. ประสานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
 6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมิน  และ นำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย