ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

 1. เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. เปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร 2 ชั้นด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ
 5. ยกเลิกประกาศเผยแพร่ ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร 2 ชั้นด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ
 7. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร 2 ชั้นด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารแนบประกาศ
 8. ปรับปรุง ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ
 9. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร 2 ชั้นด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารแนบประกาศ
 10. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e - bidding)
 12. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 13. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
 14. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และ (E - Testing) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
 16. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพรประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพรเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E - Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 18. เลขที่ 004/2562 ประกาศเอกสารราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตันเอกสารราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เครื่องทำความเย็น)
 21. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เครื่องปรับอากาศ)
 22. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 23. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 24. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทอสอบเครื่องทำความเย็น
 25. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทอสอบเครื่องปรับอากาศ
 26. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2563
 27. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมองกลฝังตัวและไมโครคอนโทรเลอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 28. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่-2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 29. ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมองกลฝังตัวและไมโครคอนโทรเลอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 30. ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่-2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 31. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 
 32. ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
 33. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563
 34. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 NEW UPDATE 22 มิ.ย. 2563
 35. ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 NEW UPDATE 24 มิ.ย. 2563
 36. ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 NEW UPDATE 29 มิ.ย. 2563
 37. ประกาศ เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 38. ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 NEW UPDATE 30 มิ.ย. 2563
 39. ร่างขอบเขตงาน( Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ
 40. ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 41. ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 NEW UPDATE 10 ก.ค. 2563
 42. ร่างขอบเขตงาน( Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องทำความเย็น ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ NEW UPDATE 10 ก.ค. 2563
 43. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) NEW UPDATE 15 ก.ค. 2563
 44. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW UPDATE 17 ก.ค. 2563
 45. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ NEW UPDATE 24 ก.ค. 2563
 46. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 ชุด NEW UPDATE 30 ก.ค. 2563
 47. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 48. ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 NEW UPDATE 16 พฤศจิกายน 2563
 49. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 NEW UPDATE 25 พฤศจิกายน 2563
 50. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกและจำลองการทำงานระบบคอมมอนเรลพร้อมระบบขัดเคลื่อนโดยน้ำมัน จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 51. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW UPDATE 16 ธันวาคม 2563
 52. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกและจำลองการทำงานระบบคอมมอลเรลพร้อมระบบขับเคลื่อนโดยน้ำมัน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW UPDATE 16 ธันวาคม 2563
 53. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) NEW UPDATE 16 ธันวาคม 2563
 54. ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกและจำลองการทำงานระบบคอมมอลเรลพร้อมระบบขับเคลื่อนโดยน้ำมัน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW UPDATE 4 มกราคม 2564
 55. ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแน่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ NEW UPDATE 4 มกราคม 2564
 56. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  NEW UPDATE 11 มกราคม 2564
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  NEW UPDATE 4 กุมภาพันธ์ 2564