คำสั่งวิทยาลัย

 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 1. คำสั่งเลขที่ 303/2561 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
 2. คำสั่งเลขที่ 1127/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Day Camp และประดับเเถม 2 สี
  ประจำปีการศึกษา 2561
 3. คำสั่งเลขที่ 1112/2561 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 4. คำสั่งเลขที่ 171/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
 5. คำสั่งเลขที่ 1252/2561 เรื่องเเต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robot Contest กติกา ขี่ม้าส่งการ ตำนานมองโกล ประจำปีงบประมาณ 2562
 6. คำสั่งเลขที่ 1246/2561 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 7. คำสั่งเลขที่ 053/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 8. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนมกราคม 2562
 9. คำสั่งเลขที่ 017/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2562
 10. คำสั่งเลขที่ 1144/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะครู - เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าประตูวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
 11. คำสั่งเลขที่ 099/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 12. คำสั่งเลขที่ 1138/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 
 13. คำสั่งเลขที่ 039/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 14. คำสั่งเลขที่ 577/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพรตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 15. คำสั่งเลขที่ 583/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีการศึกษา  2561
 16. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 17. คำสั่งเลขที่ 052/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
 18. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนเมษายน 2562
 19. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 20. คำสั่งเลขที่ 200/2562 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งครูทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562
 21. คำสั่งเลขที่ 201/2562 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562
 22. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 23. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 24. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 25. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนกันยายน 2562
 26. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนตุลาคม 2562
 27. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องแต่งตั้งครู - ลูกจ้างชั่วคราวและยามรักษาการณ์ (ผู้ชาย) (ผู้หญิง) ทำหน้าที่อยู่เวรยามดูแลสถานที่ประจำวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 28. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เลขที่ 219/2563 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา  2563
 29. คำสั่งเลขที่ 225/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 30. คำสั่งเลขที่ 200/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 31. คำสั่งเลขที่ 329/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 32. คำสั่งเลขที่ 352/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
 33. คำสั่งเลขที่ 219/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 34. คำสั่งเลขที่ 351/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
 35. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เลขที่ 177/2564 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
 36. คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เลขที่ 197/2565 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565