เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ปรัชญาวิทยาลัย

       ความรู้ดี  มีทักษะ  มานะอดทน  ฝึกฝนด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

       มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

พันธกิจ

 1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
 2. มีส่วนร่วมกับชุมชนทุกภาคส่วน
 3. บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านภาษา ศาสนา ศิลปะและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอาเซียน

เป้าหมายวิทยาลัย

 1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์การชุมชน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา
 2. ยกระดับมาตรฐาน ด้านการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในระดับชุมชนและระดับสากล
 3. สร้างศักยภาพของสถาบันให้เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพ วิชาการ และด้านเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการศึกษาแก่ชุมชน
 4. ดำเนินการวิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทั้งนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อนำผลผลิตนั้นกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

      เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชนและอาชีพอิสระ มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ มีความรู้ เพียงพอสำหรับใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความ

ประวัติและที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร        

สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง     เลขที่ 73 หมู่1 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

          โทร  043-590272   โทรสาร 043-590-192   http://www.piacec.ac.th/

การดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

          วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่
18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีเนื้อที่ 119 ไร่ บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านเจริญศิลป์ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาคาร 12 หลัง ได้แก่

 1. อาคารอำนวยการ
 2. อาคารเรียนพาณิชยกรรม
 3. อาคารเรียนอุตสาหกรรม
 4. อาคารกีฬาเอนกประสงค์
 5. อาคารสหกรณ์
 6. อาคารหอประชุม
 7. อาคารพัสดุกลาง
 8. อาคารเทคนิคพื้นฐาน
 9. อาคารเรียนชั่วคราว
 10.  อาคารโรงอาหาร
 11.  บ้านพักผู้อำนวยการ
 12. บ้านพักรองผู้อำนวยการ

อาณาเขตติดต่อ

                   ทิศเหนือ         ติดต่อเขตอำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

                   ทิศใต้             ติดต่อเขตอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

                   ทิศตะวันออก    ติดต่อเขตอำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตอำเภออาจสามารถและอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขนาดและที่ตั้ง

                   ขนาด             เนื้อที่ 119 ไร่

                   ที่ตั้ง               เลขที่ 73 หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

                                        รหัสไปรษณีย์ 45140

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

                    การปกครอง อำเภอพนมไพรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 13 ตำบล 160 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาจังหวัด 2 คน มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลพนมไพรและเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 อำเภอพนมไพร มีจำนวนประชากรทั้งหมด 76,17 คน 15,344 ครอบครัว เป็นชาย 39,235 คน เป็นหญิง 36,935 คน

          การประกอบอาชีพ

 1. อาชีพหลัก  คือ ทำนา ทำสวน
 2. อาชีพเสริม  คือ รับจ้าง และทอผ้า

สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน “พนมไพร”

 1. วัดกลางอุดมเวทย์ เป็นวัดเก่าโบราณที่สำคัญ มีองค์พระธาตุ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพนมไพร มีงานนมัสการพระมหาธาตุ ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
 2. ลำน้ำชี เป็นแม่น้ำสายหลัก มีหาดทรายขาวสวยงามและเป็นแม่น้ำสายสำคัญยิ่งต่อชาวอำเภอพนมไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชี
 3. โบราณสถานกู่บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง
 4. พระอุโบสถวัดบ้านหนองฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสว่าง
 5. โบราณสถานธาตุบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย
 6. ฝายพนมไพร – ยโสธร ตำบลแสนสุข
 7. วัดสระกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส
 8. กู่คำพระ หมู่ที่ 2 ตำบลนานวล

ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนหลักสูตรในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี ดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับสอนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป