เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

******************************

                    วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์น นิ่ง (Start-Up Learning) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๗๗,๓๓๓.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย สามสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 >>>Download<<<