เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

******************************

                    วิทยตามประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวด ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

 >>>Download<<<