ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

******************************

              ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑, ๒ ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยฯ ดําเนินการ ลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จตามกําหนดดังนี้

>>>Download_ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗<<<

>>>Download_ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ <<<