Home | About Us | Contact Us | webboard |
โรงเรียนเมืองพนมไพรได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ปี2552 ,และ โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่2,
Category
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
คำขวัญปรัชญา
โลโก้
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ
นักเรียนคะแนนเยี่ยม
Content
การแต่งกายของนักเรียน
Hot

ประวัติโรงเรียนพนมไพร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพนมไพร

ตราประจำโรงเรียน
Link

ทรงพระเจริญ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญรับประเมินความยั้งยืนด้านคุณธรรมโรงเรียนในฝัน

  
  
  
  
  
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร รับการประเมินความยั้งยืนด้านคุณธรรมโรงเรียนในฝัน 1 ก.ค.57 ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ฝ่ายสงฆ์ พระอนุรักษ์ ทยารกุโข, พระวราพร พุทธิเดโช ฝ่ายชุมชน น.ส.ณัฎฐอนงค์ ฤทธิสังคม, นายประยุทธ สุทธิประภา  
ฝ่าย สพฐ. นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ รอง ผอ.สพป.รอ.2, ดร.สวาสฎิพร แสนคำ ศน.สพป.รอ.2,ดร.สวัสดิ์ วันภูงา ศน.สพป.รอ.2,
น.ส.ชัญญา อินทริกานนท์ ศน.สพป.รอ.2, นายสมชาตรี ทีบุญมา ศน.สพป.รอ.2,นายสนอง พรวิเศษศิริกุล ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านโคกทม
ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวัจน์ ศังขจันทรนันท์ นายอำเภอพนมไพร ,นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรพร้อมคณะ
คณะผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียนได้รับต้อนรับพร้อมรับการประเมิน ได้รับการประเมินความยั้งยืนด้านคุณธรรมโรงเรียนในฝัน
ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข

 ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษามาสังเกตการสอนและครบกำหนดกลับมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย นายเสกสรร  วงษ์ศรีแก้ว, นายพิริยะ เนื่องขันตรี, นายศุพัฒชัย ปากวิเศษ, นายวิรุฬห์ศักดิ์ ศรีบุศตย์, นายอนุสรณ์ ฝางแก้ว, และน.ส.จินตนา สมเด็จสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร

  
  
  
จุดบั้งไฟ ไหว้พระธาตุ โฮมญาติ พนมไพร คล้องมาลัย พระเศวต  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ร่วมสืบสานตำนานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร  12-13 มิ.ย.57 ประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร  เชิญพี่น้องร่วมประเพณี  คืน 11 มิ.ย.57  วงดนตรีเพื่อชีวิต โคเทียมเกวียน  12 มิ.ย.57 ชมขบวนแห่บั้งไฟ  กลางคืน วงดนตรีเพื่อชีวิต (หว่อง,หงา,อินโดจีน,) 13 มิ.ย.57 ชมการจุดบั้งไฟสิบล้าน, บั้งไฟล้าน, บั้งแสน, บั้งไฟหมื่น ถวายองต์พระธาตุวัดกลางฯ  มากที่สุดในโลกเตรียมประเมินคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนในฝัน

  
  
  
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ได้รับเกียรติ จาก นายเสนาะ วังคะฮาด รอง ผ.อ. สพป.รอ.2 และ นายประภาส กุดหอม ผ.อ. ร.ร.นาชมดอนกลางวิทยา ได้ให้ความรู้เตรียมรับการประเมินคุณธรรมนำวิชาการ สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน ณห้องประชุมโรงเรียนพิธีไหว้ครู ปี 57

  
  
  
  
  
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร จัดพิธีไหว้ครู พร้อมกับการเลือกประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2557การเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ป.5

  
  
ลูกเสือยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ป.4

  
ลูกเสือยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแกรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-3

  
  
คณะครูนักเรียน ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทเมืองต่ำและเขาพนมรุ้งเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ป.1-3

  
  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดเดินทางไกล วันที่ 30 ม.ค.57การแข่งขันทักษะฯ ระดับภาค

  
นายวิรัตน์ พวงช้อย ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนเมืองพนมไพร ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม การบริหารจัดการ
ระดับเหรียญทอง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม
  
นางราตรี  พวงช้อย ครูชำนาญการพิเศษ O-Bec Award ด้านนวัตรกรรม ก่อนประถมศึกษา ระดับเหรียญทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มุกดาหาร

  
นางรุ่งเรือง  พนิกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ O-Bec Award ด้านนวัตกรรมสังคมศึกษา ระดับเหรียญทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.มุกดาหาร

  
ด.ช.ศักดิ์ชัย  คำอ่อน,ดญ.วีรนันท์  วรชิน ได้รับรางวัลเหรียญทอง,  ด.ช.อนุรักษ์  อนุมตย์, ด.ญ.พรพิมล  ตาลทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการแข่งขันทักษะฯ มารยาทงามอย่างไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม พร้อมครูรุ่งเรือง  พนิกรณ์และครูลำดวน  สันทัศน์มหกรรมปฐมวัยก้าวไกลในอาเชี่ยน

  
  
  
  
  
  
นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.รอ.2 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมปฐมวัยก้าวไกลในอาเชี่ยน โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.รอ.2 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (ร.ร.อนุบาลประจำเขต) ในวันที่่ 23 ส.ค.2556ภาพบรรยากาศผ้าป่า 111 ปี แต่ละรุ่น

   
  
  
  
  
  
ภาพบรรยากาศคณะผ้าป่า ในแต่ละรุ่น   มีนายกิตติพงศ์ ศรีธรรมมาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐาน
นายวิรัตน์ พวงช้อยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร ต้อนรับคณะผ้าป่าตามรุ่นต่างๆ  วันที่ 11 เมษายน 2556
ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์ทุกท่าน ขอขอบคุณ ส.ส.เอมอร-ส.ส.นิสิต สินธุไพร, นายอำเภอพนมไพร,
คณะนายกเทศบาลตำบลพนมไพรทุกท่านรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ)รอบสาม

  
  
  
  
  
  
นายคำนูญ พันธุระ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน,คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองพนมไพร ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 1)นายจำลอง ภู่บำรุง 2)นายสมาน สายสุข 3)นางมัณฑนา ฤทธารมย์ ในวันที่ 12,13,16 กรกฎาคม 2555รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

  
  
  
14  กรกฏาคม  2553  นายคำนูญ  พันธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ณ ศาลาดุสิตดาลัย  พรัอมคณะครูต้อนรับ ณ กระทรวงศึกษาธิการ© Copyright, 2012 All rights reserved. Visitor = | Online : 2 |