Home | About Us | Contact Us | webboard |
โรงเรียนเมืองพนมไพรได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ปี2552 ,และ โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่2,
Category
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
คำขวัญปรัชญา
โลโก้
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ
นักเรียนคะแนนเยี่ยม
Content
การแต่งกายของนักเรียน
Hot

ประวัติโรงเรียนพนมไพร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพนมไพร

ตราประจำโรงเรียน
Link

การเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ป.5

  
  
ลูกเสือยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ป.4

  
ลูกเสือยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแกรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-3

  
  
คณะครูนักเรียน ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทเมืองต่ำและเขาพนมรุ้งเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ป.1-3

  
  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดเดินทางไกล วันที่ 30 ม.ค.57วันเด็กแห่งชาติ 2557

  
  
  
  
นายวิรัตน์  พวงช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรพร้อมคณะครูนักเรียนร่วมกับ นายทินกร  พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมคณะบุคลากร หน่วยงานราชการต่างๆ พ่อค้าประชาชนมาออกร้านและการแสดงของเด็กนักเรียนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 โดย นายสุวัสส์  ศังขจันทรนันท์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 การแข่งขันทักษะฯ ระดับภาค

  
นายวิรัตน์ พวงช้อย ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนเมืองพนมไพร ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม การบริหารจัดการ
ระดับเหรียญทอง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม
  
นางราตรี  พวงช้อย ครูชำนาญการพิเศษ O-Bec Award ด้านนวัตรกรรม ก่อนประถมศึกษา ระดับเหรียญทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มุกดาหาร

  
นางรุ่งเรือง  พนิกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ O-Bec Award ด้านนวัตกรรมสังคมศึกษา ระดับเหรียญทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.มุกดาหาร

  
ด.ช.ศักดิ์ชัย  คำอ่อน,ดญ.วีรนันท์  วรชิน ได้รับรางวัลเหรียญทอง,  ด.ช.อนุรักษ์  อนุมตย์, ด.ญ.พรพิมล  ตาลทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการแข่งขันทักษะฯ มารยาทงามอย่างไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม พร้อมครูรุ่งเรือง  พนิกรณ์และครูลำดวน  สันทัศน์วันวชิราวุธ

  
  
  
วันวชิราวุธเพื่อลำรึก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นายวิรัตน์  พวงช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร
พร้อมคณะผู้บังคับหมู่ลูกเสือ นำกองลูกเสือโรงเรียนจัดทำพิธีราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ 25 พ.ย.56ขอแสดงความอาลัย


ขอแสดงความอาลัย ถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร มหกรรมปฐมวัยก้าวไกลในอาเชี่ยน

  
  
  
  
  
  
นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.รอ.2 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมปฐมวัยก้าวไกลในอาเชี่ยน โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.รอ.2 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (ร.ร.อนุบาลประจำเขต) ในวันที่่ 23 ส.ค.2556วันภาษาไทยแห่งชาติ

  
  
นายวิรัตน์  พวงช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
มีแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียน,  การแสดงละครคุณธรรม, คติสอนใจ 29 ก.ค.56วันคล้ายวันวันสถาปนาลูกเสือ

  
  
  
นายศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ  รอง ผอ.สพป.รอ.2  เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  และนายวิรัตน์  พวงช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร  กล่าวรายงานในพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ  ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญพิธีไหว้ครู ปี 56

  
  
  
  
นายวิรัตน์  พวงช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร พร้อมด้วยคณะครู จัดพิธีไหว้ครู ปี 2556 และ
เลือกตั้งประธานนักเรียน เมือวันที่ 13 มิถุนายน 2556ประชุมผู้ปกครองเรียนฟรี 15 ปี

  
  
  
  
นายกิตติพงษ์  ศรีธรรมมา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิรัตน์  พวงช้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร
พร้อมคณะครู บุคลากร ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจกเงินนโยบายเรียนฟรี 15ปี  ให้กับนักเรียนทุกคน ในวันที่ 17 พ.ค.56ภาพบรรยากาศผ้าป่า 111 ปี แต่ละรุ่น

   
  
  
  
  
  
ภาพบรรยากาศคณะผ้าป่า ในแต่ละรุ่น   มีนายกิตติพงศ์ ศรีธรรมมาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐาน
นายวิรัตน์ พวงช้อยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร ต้อนรับคณะผ้าป่าตามรุ่นต่างๆ  วันที่ 11 เมษายน 2556
ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์ทุกท่าน ขอขอบคุณ ส.ส.เอมอร-ส.ส.นิสิต สินธุไพร, นายอำเภอพนมไพร,
คณะนายกเทศบาลตำบลพนมไพรทุกท่านอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICTศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิต

อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT 20-22 กันยายน 2555
   
  
 
ศึกษาดูงานสวนนงนุช จ.ชลบุรี 21 กันยายน 2555

      
  
แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้ ผอ.คำนูญ พันธุระ  ณ.พัทยา จ.ชลบุรี 21 กันยายน 2555
     
ศึกษาดูงานสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 22 กันยายน 2555
     
     
  
 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ)รอบสาม

  
  
  
  
  
  
นายคำนูญ พันธุระ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน,คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองพนมไพร ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 1)นายจำลอง ภู่บำรุง 2)นายสมาน สายสุข 3)นางมัณฑนา ฤทธารมย์ ในวันที่ 12,13,16 กรกฎาคม 2555อบรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กชั้นป.6

  
  
  
ผอ.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.รอ.2,รอง ผอ.กัญญา ทาสระคู รอง ผอ.สพป.รอ.2, รองศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ รอง ผอ.สพป.รอ.2,พร้อมคณะบุคลากร สพป.รอ.2, ผอ.คำนูญ พันธุระ ผอ.ร.ร.เมืองพนมไพรและคณะครูโรงเรียนเมืองพนมไพร จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนชั้น ป.6,สร้างภูมิคุ้มกันก่อนวัยเสี่ยง ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ 20 มิ.ย.55 ได้รับเกียรติวิทยากร พ.ต.อ.ปิติพัทธ์  ธวัชวิเชียรศึกษาแหล่งเรียนรู้

  
  
31 ม.ค.55 คณะครูนักเรียนป.1-3โรงเรียนเมืองพนมไพร ทัศนศึกษาดูงาน สวนสัตว์น้ำ,สวนสัตว์สวนสมเด็จฯ,
พระธาตุเรืองรอง  จ.ศรีสะเกษประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน

  
  
  
  
28 กรกฎาคม 2554 นายคำนูญ  พันธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร พร้อมคณะครู  ต้อนรับตรวจเยี่ยมคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพใน โดยมี นายศุภชัย  ชนะดี  รอง ผอ.สพป.รอ.2, ศน.ปรัชญา  หันชะนา,ว่าที่พันตรี เทพนา  เครือคำ  และได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนต่างๆ  รวมถึงโรงเรียนพระราชทานและโรงเรียนในฝันอบรมทบทวนหลักสูตรแกนกลาง 2551

  
  
  
  
นายธนชน  มุธาพร รอง ผอ.สพป.รอ.2, ศน.อุษณีย์  กรมเมือง, ศน.สวาสฎิพร  แสนคำ, ศน.วชิระ  ไชยรัตน์ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรแกนกลาง 2551  นายคำนูญ  พันธุระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมือง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน เข้ารับการอบรม 20-21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จ.ยโสธรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

  
  
  
14  กรกฏาคม  2553  นายคำนูญ  พันธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพนมไพร เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ณ ศาลาดุสิตดาลัย  พรัอมคณะครูต้อนรับ ณ กระทรวงศึกษาธิการ© Copyright, 2012 All rights reserved. Visitor = | Online : 3 |