ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

******************************

            ตามประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานตามประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

>>>Download<<<