เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
******************************

                    ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                    ๑. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
                    ผู้มีความประสงค์จะขอรับการคัดเลือก มีสิทธิ์เลือก ๑ สาขา และสำรองอีก ๒ สาขา จะคัดเลือกตามผู้คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขา

 >>>Download<<<