เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
******************************

           ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  >>>Download<<<
           รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ >>>Download<<<