เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางสาวพิมพ์สุชาฏ์ รัตนบรรพต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
******************************

                                                                         บทคัดย่อ
                          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center ) ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2564 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จากประชากร 404 คน


 >>>Download<<<