ประกาศผลการประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
******************************

                    ตามที่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้จัดทำโครงการประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำประการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน คณะกรรมการ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้                

 >>>Download<<<